Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden: Kitewebsites

(Versie maart 2018)

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.
 2. Onderhoud: het door Opdrachtnemer inpassen van nieuwe door de Opdrachtgever aangeleverde informatie (o.a. tekst en afbeeldingen) in de bestaande Website van Opdrachtgever, of het schrijven van nieuwe teksten of het veranderen van bestaande teksten in de bestaande Website van de Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer: Kitewebsites, daaronder mede begrepen hulppersonen (derden die ingezet worden als onderaannemer) die onder verantwoordelijkheid van Kitewebsites werkzaam zijn voor Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever: een natuurlijk en/of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst sluit.
 5. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale mediabestanden, scripts, databases etc.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer, opdrachten van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever inzake het ontwerp en/of de bouw en/of het Onderhoud van een of meerdere Websites.
 2. Wanneer Opdrachtnemer voor Opdrachtgever bemiddelt bij webhosting is Opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt.
 3. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet jegens Opdrachtnemer, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en heeft zulks geen enkele invloed op de andere bepalingen van de overeenkomst. Partijen zullen in dat geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden, teneinde tot een oplossing te komen welke past in de geest van de overeenkomst en zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

 Artikel 3. Aanbod

 

 1. Alle mondelinge aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Gedane mondelinge aanbiedingen of toezeggingen geven niet eerder aanspraak tot nakoming dan vanaf het moment dat deze aanbiedingen en toezeggingen schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd en schriftelijk door Opdrachtgever zijn geaccepteerd.
 2. Onherroepelijke schriftelijke aanbiedingen of toezeggingen hebben een maximale geldigheidsduur van 30 (dertig) kalenderdagen na dagtekening, tenzij in het aanbod van Opdrachtnemer een andere termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 3. Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst en uitvoering

Van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is sprake ingeval van schriftelijke acceptatie door Opdrachtgever van een door Opdrachtnemer uitgebracht aanbod dan wel door ondertekening van een overeenkomst van opdracht die Opdrachtgever en Opdrachtnemer onderling zijn overeengekomen.

Artikel 5. Garantie in uitvoering

 1. Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens haar te verrichten diensten op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd.
 2. Opdrachtgever garandeert dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Opdrachtnemer heeft verstrekt.
 3. Opdrachtgever garandeert dat de overeenkomst die op basis van het aanbod van Opdrachtnemer tot stand is gekomen op exclusieve basis door Opdrachtnemer wordt uitgevoerd.

Artikel 6. Wijzigingen en aanvullingen

 1. Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen van de overeenkomst, zijn niet eerder geldig dan nadat zij schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts rechtsgeldig indien zij tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 7. Onderaanneming

Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van de inzet van derden die onder verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer diensten verrichten, is sprake van onderaanneming. De inzet van onderaannemers laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens de overeenkomst op haar rustende verplichtingen.

Artikel 8. Eigendomsrechten en kopierechten

 1. Opdrachtgever verkrijgt het intellectuele eigendomsrecht (waaronder het auteursrecht) van de door Opdrachtnemer gebouwde Website. Opdrachtnemer heeft gedurende de looptijd van de overeenkomst het recht wijzigingen in de door haar gebouwde Website aan te brengen voor zover is overeengekomen dat Opdrachtnemer het Onderhoud van de Website verricht.
 2. Opdrachtgever krijgt pas het gebruiksrecht als bedoeld in lid 1 of het eigendomsrecht in lid 2 als hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.                                                       

Artikel 9. Prijzen, tarieven en betaling

 1. De door Opdrachtnemer aangeboden prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is gehouden elke door Opdrachtnemer ingediende factuur binnen 15 (vijftien) kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, tenzij beide partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.
 3. Verrekening van het factuurbedrag met enige bestaande tegenvordering is niet geoorloofd.
 4. Reclamaties betreffende een factuur dienen binnen 10 (tien) kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan ervan wordt uitgegaan dat de betreffende factuur zonder protest door Opdrachtgever is aanvaard.
 5. Indien Opdrachtgever de betalingstermijn zonder geldige reden overschrijdt is hij van rechtswege de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever dient te maken ter effectuering van haar recht op de vordering van het factuurbedrag en op de wettelijke rente, komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10. Meerwerk

 1. Er is sprake van meerwerk indien door additionele wensen van Opdrachtgever de oorspronkelijk overeengekomen diensten worden verzwaard of uitgebreid.
 2. Opdrachtnemer zal pas uitvoering geven aan het meerwerk nadat met Opdrachtgever overeenstemming is bereikt over de uit te voeren meerwerk werkzaamheden en daarbij behorende financiële afspraken.

Artikel 11. Opschorting 

 1. Indien Opdrachtgever tekort schiet in enige (betalings)verplichting jegens Opdrachtnemer, of indien Opdrachtnemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever zal tekortschieten in de nakoming van enige (betalings)verplichting jegens Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer het recht om haar verplichtingen uit de overeenkomst met Opdrachtgever op te schorten onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
 2. Opdrachtnemer heeft voorts het recht tot opschorting van de nakoming van haar verplichting indien sprake is van tijdelijke (korter dan 30 kalenderdagen) overmacht.

Artikel 12. Overmacht

 1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. Ingeval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.
 2. Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 kalenderdagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
 3. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

 Artikel 13. Tussentijdse beëindiging

 1. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
 2. de andere partij na een ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn, toerekenbaar tekort blijft komen in de nakoming van zijn verplichtingen;
 3. de andere partij bij vonnis in staat van faillissement is verklaard, in surséance van betaling verkeert, executoriaal beslag op zijn vermogen wordt gelegd dan wel zijn onderneming staakt;
 4. één der partijen voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of laten doen, of haar bekende feiten of omstandigheden heeft verzwegen, voor zover deze onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dat de andere partij de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, als zij de ware staat van zaken had gekend.
 5. Naast het bepaalde in lid 1 heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien blijk dat:
 6. Opdrachtgever intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud , op de door Opdrachtnemer te bouwen of te Onderhouden Website plaatst of voornemens is te plaatsen. Alsdan is Opdrachtgever gehouden om op eerste verzoek van Opdrachtnemer alle verwijzingen naar de bedrijfsnaam van Opdrachtnemer te (laten) verwijderen van de door Opdrachtnemer gebouwde of bewerkte Website.
 7. Opdrachtgever Onderhoud heeft verricht of laten verrichten waarbij gebruik is gemaakt van software die niet compatibel is met de door Opdrachtnemer aanbevolen onderhoudssoftware.
 8. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van enige schade in het geval de overeenkomst wordt beëindigd op de wijze als bedoeld lid 1 en2. Opdrachtnemer heeft recht op vergoeding van de door haar aantoonbaar geleden schade welke zij lijdt ingeval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in lid 1 sub a en c en lid 2. Hieronder wordt in ieder geval verstaan de kosten die Opdrachtnemer is verschuldigd aan reeds door Opdrachtnemer met derden (waaronder onderaannemers en hulppersonen) aangegane contracten. Ter vaststelling van de kosten is de administratie van Opdrachtnemer bepalend.

Artikel 14. Niet nakoming en aansprakelijkheid

 1. Indien één van de partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in verzuim is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk waarbij de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog de betreffende verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.
 2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade als gevolg van een aan haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door deze tekortkomingen wordt beperkt tot maximaal het bedrag van de laatste factuur die Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden aan Opdrachtgever heeft gezonden. Indien niet op maandbasis wordt gefactureerd, dan is het maximale bedrag gelijk aan het pro rata gedeelte van de factuur dat overeenkomt met een maand.
 3. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever in de in lid 2 bedoelde zin, dienen binnen 2 maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten verwerkt.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van aanspraken van derden wegens inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) i) van de door deze derden ontwikkelde teksten, afbeeldingen e.d.  die in opdracht van Opdrachtgever door Opdrachtnemer in het ontwerp, documenten en/of op de Website zijn verwerkt c.q. gezet dan wel ii) van de door deze derde ontwikkelde website waarop Opdrachtnemer het Onderhoud verricht.
 5. Vanaf het moment dat Opdrachtgever de bouw van de Website of het Onderhoud van de Website geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren door derden kan Opdrachtnemer op geen enkel wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor de schade die Opdrachtgever dientengevolge lijdt.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie, de werking van apparatuur, systemen, bestanden en programmatuur.
 2. Opdrachtnemer zal bovendien strikte geheimhouding in acht nemen van alle informatie die door Opdrachtgever is aangemerkt als vertrouwelijk.
 3. Opdrachtnemer zal de eventueel bij de uitvoering van de overeenkomst door haar ingeschakelde derden, verplichten de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsbepalingen na te leven.

Artikel 16. Overdracht rechten en verplichtingen

Opdrachtgever noch Opdrachtnemer is gerechtigd de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 17. Referenties

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd om de geleverde diensten voor Opdrachtgever te gebruiken als referentie voor potentiële webdesign opdrachten.
 2. Opdrachtgever stemt ermee in dat Opdrachtnemer de bedrijfsnaam en bedrijfslogo alsmede url van Opdrachtgever vermeldt op haar website als referentieproject.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om op de Website (openingspagina) van Opdrachtgever een discrete verwijzing naar de eigen website van Opdrachtnemer te plaatsen.

Artikel 18 Toepasselijk recht

Op alle onderhandelingen, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht aanvullend van toepassing.

Artikel 19 Geschillenregeling

 1. Geschillen die tussen partijen ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Limburg.
 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd in de overeenkomst op te nemen dat geschillen op een andere wijze worden beslecht bijvoorbeeld door middel van arbitrage of mediation.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.